Επιλέξιμοι Φορείς Υποδοχής

Ο φορέας υποδοχής δύναται να είναι*:

  • Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE ή
  • δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

-δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)

-δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου

-κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων∙

-ερευνητικό ινστιτούτο

-ίδρυμα

-σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)

-μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ

-φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Κάθε αιτών φορέας πρέπει να εδρεύει σε μια χώρα η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Η διεθνής κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση μεταξύ χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και χωρών εταίρων θα ξεκινήσει αργότερα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

 

*Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

−όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών (πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

−φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί (προς αποφυγήν πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).