Ακαδημαϊκές Μονάδες ΕCTS

Η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων ΕCTS και του χρόνου σπουδών των διακινούμενων φοιτητών γίνεται μέσω του Υπευθύνου μέλους ΔΕΠ βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που θα προσκομίσει ο φοιτητής ή θα αποστείλει η Επιχείρηση Υποδοχής, αλλά κυριότερα της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εργασίας του από το Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ (σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής).

Στο Τμήμα ΕΚΠ του Πανεπιστημίου μας η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών και κατά συνέπεια ο φοιτητής παίρνει τις 8 διδακτικές μονάδες (ECTS).

Τα Τμήματα ΒΣΑΣ και το ΔΕΣ χορηγούν 5 μονάδες ECTS για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις δραστηριότητες που προδιαγράφονται στη Σύμβαση/Συμφωνία της πρακτικής άσκησης φοιτητών.