Ύψος Υποτροφίας ανά Χώρα

Στο πρόγραμμα Erasmus+, τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν θα λαμβάνουν το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με τη χώρα Υποδοχής όπως γινόταν μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, αλλά υποβάλλουν αίτηση για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

Όσον αφορά τη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ατόμων με ειδικές ανάγκες, το ΙΚΥ δεν θα ορίζει πλέον προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους επιλεγέντες φοιτητές/ καθηγητές προσωπικό με ειδικές ανάγκες για συμπληρωματική χρηματοδότηση, όπως ίσχυε στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, με σκοπό να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές /καθηγητές /προσωπικό με ειδικές ανάγκες.

Ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές/ καθηγητές /προσωπικό του Ιδρύματος μας, πρόκειται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), παρακαλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Εrasmus (όχι στο ΙΚΥ), αίτηση και οικονομικό προϋπολογισμό για να λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιπρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό. Η ικανοποίηση της αίτησής δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί το ΙΚΥ και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο και το οποίο έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.