Φοιτητές με ειδικές ικανότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που έχει σαν στόχο της την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δράσεις και πολιτικές της Επιτροπής, και ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Θεωρείται αναγκαία η ενεργή αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την κάλυψη των επιπρόσθετων δαπανών που ενέχονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ΙΚΥ θα προχωρήσει σε επιπρόσθετη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από τον προϋπολογισμό της κινητικότητας των αναπήρων.

Πληροφορίες για την επιπλέον χρηματοδότηση εξερχόμενων ατόμων (φοιτητών και προσωπικού) με ειδικές ανάγκες

 • Τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιπλέον χρηματοδότησης στο Ίδρυμά τους συνοδευόμενη από λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο μετακίνησής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Η περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα (όχι παλαιότερη των τριών μηνών).
 • Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:
  • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
  • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
  • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
  • Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
  • Φροντιστή ασθενούς -Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
  • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
  • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
  • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Πρέπει, επίσης, να υπάρχει βεβαίωση ότι το Ίδρυμα Υποδοχής γνωρίζει ότι ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος είναι ανάπηρος και ότι έχει πιστοποιήσει ότι μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου του Γραφείο Εrasmus του Παν/μίου Μακεδονίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες:
Βαρέση Ηλιάνα: lily@uom.gr
τηλ. & fax 231 0 891 307

Στη βάση δεδομένων με τίτλο «The Higher Education Accessibility Guide – HEAG» (Οδηγός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) (http://www.nuigalway.ie/erasmus/documents/heagflyer.pdf) στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες στις χώρες της Ε.Ε., υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να συνδράμουν τους φοιτητές και τους καθηγητές τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δυνατότητες για την πραγματοποίηση προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων ανταλλαγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ERASMUS προκειμένου να ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία.