Χρήσιμες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Εducation and training programmes

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LLP/Erasmus

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)


http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Europa, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαικής Ένωσης

http://europa.eu/index_el.htm

Activities of the European Union, Education, Training, Youth

http://europa.eu/pol/educ/

Ευρωπαική Επιτροπή

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/
erasmus/erasmus_en.html

enic-naric.net

http://www.enic-naric.net/

Portal on Learning Opportunities throughout the European Space

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=el

International exchange Erasmus Student Network (ESN)

http://www.esn.org/

IRIS - Integrated Reporting for International Students

http://www.iris.siu.no/iris.nsf/irisstart