Χάρτης Φοιτητή Erasmus

Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
E r a s m u s

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

Η ιδιότητα του «Φοιτητή Erasmus» δίδεται στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας Erasmus και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το πανεπιστήμιό τους, προκειμένου να διεξάγουν στο εξωτερικό, περίοδο Erasmus, είτε με σκοπό τις σπουδές σε επιλέξιμο πανεπιστήμιο εταίρο, είτε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις ή άλλο κατάλληλο οργανισμό για πρακτική άσκηση. Για τη διεξαγωγή κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, απαιτείται και τα δύο πανεπιστήμια να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, ο οποίος χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, το πανεπιστήμιο προέλευσης πρέπει να διαθέτει διευρυμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ο οποίος περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση).

Δικαιώματα Φοιτητή Erasmus:

 1. Το πανεπιστήμιο προέλευσης και το πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει διαπανεπιστημιακή σύμβαση.
 2. Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν με τον φοιτητή Erasmus, πριν την αναχώρησή του, Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που θα συγκεντρωθούν μετά το πέρας της περιόδου.
 3. Ο φοιτητής Erasmus δεν καταβάλλει στο πανεπιστήμιο υποδοχής δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες κατά την περίοδο σπουδών Erasmus.
 4. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο προέλευσης για τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας Erasmus, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης.
 5. Κατά τη λήξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, χορηγείται αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα/ έργο που πραγματοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκε), υπογεγραμμένη από το ίδρυμα/ επιχείρηση υποδοχής. Η αναλυτική βαθμολογία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καθώς και τις μονάδες και τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών, η εν λόγω περίοδος καταγράφεται στο Παράρτημα  Διπλώματος – DiplomaSupplement.
 6. Ο φοιτητής Erasmus τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης από το πανεπιστήμιο υποδοχής με τους φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής.
 7. Ο φοιτητής Erasmus έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
 8. Κατά την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή δάνεια που έχουν χορηγηθεί στον φοιτητή Erasmus από την χώρα προέλευσης εξακολουθούν να ισχύουν.

Υποχρεώσεις Φοιτητή Erasmus:

 1. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus που έχει συνάψει με το πανεπιστήμιο προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα.
 2. Ο φοιτητής Erasmus θα διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης αποτελούν αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης και του πανεπιστημίου υποδοχής αμέσως μόλις πραγματοποιηθούν.
 3. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας περιόδου σπουδών/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση στο πανεπιστήμιο/ επιχείρηση υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης. Επιπλέον, ο φοιτητής Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του πανεπιστημίου/ επιχείρησης υποδοχής. Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής Erasmus θα συντάξει έκθεση σχετικά με την περίοδο σπουδών Erasmus/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση και θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία, εάν τούτο απαιτηθεί από το πανεπιστήμιο προέλευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εθνική Μονάδα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα:

 1. Προσδιορίστε τη φύση του προβλήματος και επιβεβαιώστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
 2. Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματός σας και εάν απαιτηθεί, ακολουθείστε την επίσημη διαδικασία υποβολής προσφυγών που ισχύει στο ίδρυμα προέλευσής σας.

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένος/η με την έκβαση των ανωτέρω, επικοινωνήστε με Εθνική Μονάδα.
Eθνική Μονάδα για την Ελλάδα είναι μέχρι τις 31-12-2007 το
΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, http://www.iky.gr
Μακρή 1 και Δινυσίου Αρεοπαγίτου,
Τ.Κ. 117 42
Τηλεφ. 0030-210-3726350/351/388  Τηλεομ. 0030-210-3221863   e-mail: erasmus@iky.gr

*Με τον όρο "Πανεπιστήμιο" νοείται οποιοδήποτε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την ισχύουσα πρακτική, χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τρίτου κύκλου ή στο οποίο παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση τρίτου κύκλου.