Vaiva Maslauskaite, University of Vilnious, Lithuania

Go Go Go!!! To Erasmus! To Thessaloniki!!! To Pamak!!!