ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙΣ...

Με την επιστροφή σου στην Ελλάδα θα πρέπει να συμπληρώσεις τα ακόλουθα έντυπα:

  • Έκθεση Σπουδών μόλις ολοκληρώσεις τις σπουδές σου στο ίδρυμα υποδοχής θα λάβεις email το οποίο θα έχει τον σύνδεσμο καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της Έκθεσης Σπουδών.
Τί είναι η Έκθεση Σπουδών;
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική φόρμα με τη μορφή ερωτηματολογίου που αφορά την περίοδο παραμονής σου στο εξωτερικό. Η υποβολή της έκθεσης σπουδών γίνεται ηλεκτρονικά και είναι υποχρεωτική. Εάν αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το γραφείο Erasmus στο
erasmus@uom.gr.

 

Υπενθύμιση: αφού έχεις ήδη  μεριμνήσει από το προηγούμενο στάδιο να περιέλθουν στον διοικητικό υπεύθυνο του τμήματός σου τα συμπληρωμένα από το Ίδρυμα υποδοχής έντυπα:
Confidential Report  και Transcript of Records
ξεκινά η πλήρης αναγνώριση της περιόδου σπουδών σου στο εξωτερικό. Το Τranscript of Records αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο βαθμολογίας, αυτό μαζί με μια βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου περιέρχονται στην Γραμματεία του τμήματός σου προκειμένου να αναγνωριστούν οι διδακτικές μονάδες και ο χρόνος σπουδών σου στο εξωτερικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναγνώριση δεν πραγματοποιείται εάν δεν περάσεις ή δεν αναγνωρίσεις τουλάχιστον 10 ECTS από το πρόγραμμα σπουδών σου.