Για να Συμμετέχεις στο ERASMUS+/ Key Action 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων πρέπει:

  Να είσαι υπήκοος μιας από τις συμμετέχουσες χώρες, ή άλλης χώρας υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένος ως μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και αυτό αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

  Να είσαι εγγεγραμμένος σε προπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχοντας ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος σπουδών σου, ή να είσαι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή να είσαι υποψήφιος διδάκτορας.

  Να έχει συναφθεί διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων

  Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα εταίρο να διαρκεί 3 έως 12 μήνες

  Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  Η μετακίνησή σου μέσω του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων αντικαθιστά αντίστοιχη περίοδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως από το Πανεπιστήμιο Μακεδονιας. Οφείλεις να εξεταστείς στα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις και να εξασφαλίσεις ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας τον χρόνο σπουδών σου στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Υποδοχής οφείλει να σου χορηγήσει όπως και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του συμφωνημένου προγράμματος σπουδών και θα αναγράφεται η βαθμολογία σου

  Στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής δεν καταβάλλεις κανενός είδους αμοιβή όπως δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λ.π.. Ωστόσο ενδέχεται να επιβαρυνθείς με ορισμένες δαπάνες όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση φωτοτυπικών μηχανημάτων, προϊόντα εργαστηρίου κ.λ.π., εξίσου με τους λοιπούς σπουδαστές. Το Πανεπιστήμιο αποστολής μπορεί να συνεχίσει να χρεώνει δίδακτρα στους εξερχόμενους φοιτητές του.

  Στους εξερχόμενους σπουδαστές εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ακέραιο εθνικές υποτροφίες και δάνεια

Ως εξερχόμενος φοιτητής πρέπει να έχεις επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.