Ύψος Υποτροφίας ανά Χώρα

Στο πρόγραμμα Erasmus+, τα άτομα με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν αίτηση για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

Όσον αφορά τη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όσοι φοιτητές/ καθηγητές /προσωπικό του Ιδρύματος μας, πρόκειται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+, (χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο), παρακαλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο Εrasmus (όχι στο ΙΚΥ), αίτηση και οικονομικό προϋπολογισμό για να λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιπρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό. Η ικανοποίηση της αίτησής δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί το ΙΚΥ και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο και το οποίο έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.

Περισσότερες οδηγίες στη http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/node/228