Οδηγός για τους Χρήστες του ECTS

Οδηγός για τους Χρήστες του ECTS

Παρατηρήσεις:

- Η μετάφραση δεν έχει γίνει ή ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε περίπτωση διαφορών με την αγγλική έκδοση υπερισχύει η πρωτότυπη αγγλική έκδοση.

- Η μετάφραση έχει γίνει με βάση το αγγλικό κείμενο με ημερομηνία έκδοσης 6 Φεβρουαρίου 2009. Κατά συνέπεια, δεν έχουν ληφθεί υπόψη εξελίξεις που ακολούθησαν μετά την ημερομηνία αυτή.

- Τα βασικά έγγραφα του ECTS έχουν διατηρηθεί στην αγγλική γλώσσα και στη μορφή που έχουν στο αγγλικό πρωτότυπο. Επικαιροποιημένες εκδόσεις αυτών μπορούν να αναζητηθούν στους οικείους διαδικτυακούς τόπους ή από την Εθνική Μονάδα.