Φοιτητές με ειδικές ικανότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που έχει σαν στόχο της την ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δράσεις και πολιτικές της Επιτροπής, και ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Θεωρείται αναγκαία η ενεργή αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο την κάλυψη των επιπρόσθετων δαπανών που ενέχονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ΙΚΥ θα προχωρήσει σε επιπρόσθετη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από τον προϋπολογισμό της κινητικότητας των αναπήρων.

Πληροφορίες για την επιπλέον χρηματοδότηση εξερχόμενων ατόμων (φοιτητών και προσωπικού) με ειδικές ανάγκες

  • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
  • Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.
  • Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιδρύματός σας. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την ΕΜ δεν γίνονται δεκτές.
  • Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται από το οικείο γραφείο Erasmus.
  • Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
  • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
  • Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

 

Προσωπικό με αναπηρίες

Θα πρέπει επίσης να αναρτώνται στην ιστοσελίδα σας πληροφορίες για τη δυνατότητα μελών του προσωπικού του ιδρύματός σας με αναπηρίες να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση ώστε να μετακινηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

            Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες, κατά περίπτωση:

-Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)

-Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό

-Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)

-Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας

-Φροντιστή ασθενούς

-Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)

-Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)

-Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση  διαλέξεων, κ.α.)

-Ειδική διατροφή

-Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Πρέπει, επίσης, να υπάρχει βεβαίωση ότι το Ίδρυμα Υποδοχής γνωρίζει ότι ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος είναι ανάπηρος και ότι έχει πιστοποιήσει ότι μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.

 Επιπλέον  πληροφόρηση για τους φοιτητές/προσωπικό με αναπηρίες

Στα συνεργαζόμενα ιδρύματα με τα οποία έχουμε υπογράψει συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο του ERASMUS+, θα πρέπει να σας δίνουν εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με :

-την προσβασιμότητα των χώρων του ιδρύματος τους

Ειδικότερα όσον αφορά στους φοιτητές:

-τη δυνατότητα ειδικού διακανονισμού όσον αφορά στις εξετάσεις (πχ προφορική εξέταση, περισσότερος χρόνος)

-τη δυνατότητα παραχώρησης κατάλληλου δωματίου στη φοιτητική εστία

-τη δυνατότητα πρόσβασης υγειονομικές υπηρεσίες φοιτητών

-τη δυνατότητα πρόσβασης σε φοιτητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από φοιτητικούς συλλόγους και τον ESN (Σύλλογο φοιτητών Erasmus+)

-Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου του γραφείου Εrasmus+ για τα άτομα με αναπηρίες

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου υπαλλήλου του Γραφείο Εrasmus του Παν/μίου Μακεδονίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες:
Βαρέση Ηλιάνα: lily@uom.gr
τηλ. & fax 231 0 891 307

Στη βάση δεδομένων με τίτλο «The Higher Education Accessibility Guide – HEAG» (Οδηγός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) (http://www.nuigalway.ie/erasmus/documents/heagflyer.pdf) στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες στις χώρες της Ε.Ε., υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να συνδράμουν τους φοιτητές και τους καθηγητές τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δυνατότητες για την πραγματοποίηση προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων ανταλλαγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ERASMUS προκειμένου να ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία.