ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (STT)

Η "Kινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση προσωπικού (STT)" είναι μία δράση του τομεακού προγράμματος Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων . Μέσω της συγκεκριμένης δράσης ενθαρρύνεται η κινητικότητα προσωπικού από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα με σκοπό την επιμόρφωση. Τα μέλη του προσωπικού που μετακινούνται γίνονται δέκτες νέων εμπειριών και πρακτικών αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες ή εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες .

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΙΚΥ, έχουν σκοπό να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή έξοδα ταξιδιού και πρόσθετες δαπάνες διαβίωσης στη χώρα υποδοχής.

Η γλωσσική κατάρτιση, παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων κ.α. αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες στο πλαίσιο της κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση. Ωστόσο οι δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των ημερών επιμόρφωσης.

Η κινητικότητα πρέπει να υλοποιείται έως 30 Σεπτεμβρίου του κάθε ακαδημαικού έτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο μετακινούμενος υποχρεούται να καταθέσει στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2os όροφος, κτίριο Διοίκησης) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (βρίσκεται στο μενού έντυπα)
 • Πρόσκληση από το ίδρυμα που θα σας δεχθεί (e-mail ή επιστολή)
 • *Σχέδιο Εργασίας στην αγγλική γλώσσα υπογεγραμμένο από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής (βρίσκεται το μενού έντυπα)
 • Αναγνωρισμένο τίτλο ξένων γλωσσών της γλώσσας της χώρας υποδοχής για μεμονωμένη επιμόρφωση (job shadowing) και Αγγλικής στην περίπτωση που η γλώσσα εργασιών – επικοινωνίας είναι η Αγγλική
 • το προσωπικό με σύμβαση θα πρέπει να συνυποβάλει και την σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία είναι ενεργή για το διάστημα που επιθυμούν να μετακινηθούν.
ΠΡΙΝ την αναχώρησή σας:
 • *τελικό Πρόγραμμα Εργασίας στην αγγλική γλώσσα υπογεγραμμένο από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής (βρίσκεται στο μενού έντυπα)
 • την Υποτροφία Κινητικότητας Προσωπικού (Σύμβαση), υπογεγραμμένη από τον διοικητικό υπάλληλο και τον Ιδρυματικό Συντονιστή (Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού) φέροντας την σφραγίδα του ΠΑΜΑΚ, (βρίσκεται στο μενού έντυπα)
 • Άδεια απουσίας από τον κατά περίπτωση ανώτερο Προϊστάμενο του μέλους του προσωπικού
 • Υπηρεσιακή Άδεια (βρίσκεται στο μενού έντυπα)
 • Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης δικαιολογητικών
 • Δ5-Πανεπιστημιακών ή Δ6-Ανάθεση έργου (βρίσκεται στο μενού έντυπα) και πρέπει να συμπληρωθεί αφού είναι σίγουρες οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης (σύμφωνα με τα boarding pass)

*Το "Πρόγραμμα Εργασίας" για την περίοδο της κινητικότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Ιδρύματος υποδοχής, τις ακριβείς ημερομηνίες της μετακίνησης, τον σκοπό, στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, τις δράσεις που θα λάβουν χώρα καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες που θα αποκτηθούν, προβλεπόμενες δραστηριότητες και ει δυνατόν, πρόγραμμα περιόδου επιμόρφωσης.

ΜΕΤΑ την επιστροφή σας και εντός 30 ημερών πρέπει να καταθέσετε στο γραφείο Erasmus τα κάτωθι:
 • Έκθεση πεπραγμένων (υπογραφή από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Ιδρυματικό Συντονιστή του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων)
 • Βεβαίωση από το Ίδρυμα υποδοχής,υπογεγραμμένη, που αναφέρει την περίοδο επιμόρφωσης στο εξωτερικό (Certificate of Staff Training)
 • Έκθεση επιμορφωμένου (οι μετακινούμενοι θα ενημερωθούν με email από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Mobility Tool για να συμπληρώσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά. Η έκθεση θα πρέπει να συμπληρωθεί online και το Γραφείο Erasmus θα λάβει ενημέρωση απο το Mobility Tool για την πλήρως συμπληρωμένη έκθεση.)
 • την απόδειξη πώλησης εισιτηρίων  (στα δικά σας στοιχεία και όχι στου ΕΛΚΕ μιας και το πρόγραμμα δεν πληρώνει τα παραστατικά αλλά σύμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση)
 • τα Boarding Pass και εισιτήρια μεχρι τη πόλη που θα επιμορφωθείτε.

Σύμφωνα με την αριθμ. 1/04.09.2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου: «…Τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ενώ είχαν επιλεγεί, ακύρωσαν τη συμμετοχή τους με καθυστέρηση πέραν του 1 μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χωρίς σοβαρή αιτιολογία, δεν είναι επιλέξιμα για το Πρόγραμμα μετακίνησης για διδασκαλία ή επιμόρφωση….»

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το πόσο της επιχορήγησης για το διοικητικό προσωπικό περιλαμβάνει:

Διευκρίνιση:
Το ποσό της αποζημίωσης κατατίθεται στον προσωπικό σας λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της επιμόρφωσης πρέπει να είναι περιπου μία εβδομάδα. Δεδομένου ότι μπορεί να μην είναι εφικτή η απουσία μιας εβδομάδος για το προσωπικό του ΠΑΜΑΚ, μικρότερο διάστημα παραμονής στο εξωτερικό είναι επίσης επιτρεπτό.

Σύμφωνα με την αριθμ. 22/22.03.2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «………..το κονδύλιο για την συγκεκριμένη μετακίνηση αλλά και οι ανάγκες των υπηρεσιών του ιδρύματος, καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση Διοικητικού Προσωπικού/ΕΤΕΠ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας ανά ενδιαφερόμενο…..»