ΝΕΕΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (BILATERAL AGREEMENTS)

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα 2014– 2020/2021, διαθέτει τον Εrasmus Χάρτη (ECΗΕ: 235737-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE) και έχει τη δυνατότητα να συνάψει συμφωνίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία διαθέτουν το EUC.

 

Ακολουθεί το έντυπο των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών (Bilateral Agreement).