ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

 

Το ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm) είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους.

 

Στο πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Στόχος του είναι η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν αναγνωρισμένα προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες υποτροφίες για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα.

E R A S M U S είναι το ακρωνύμιο για το: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και ανθρωπιστή του 15ου αιώνα Έρασμο του Ρότερνταμ (1465-1536). Ο Έρασμος εργάστηκε και έζησε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συγγράφοντας, μελετώντας και εκπαιδεύοντας πλήθη διαφόρων χωρών.Δίκαια τον ονόμασαν πνευματικό πατέρα της αναμόρφωσης. Διέθεσε όλη του την περιουσία στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας κι έγινε ο πρόδρομος για τις υποτροφίες κινητικότητας.

Η δράση Erasmus ξεκίνησε το 1987 στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φοιτητές, καθηγητές και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης. Στα πλαίσια του ERASMUS οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στόχοι της κινητικότητας σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS είναι:

    -  η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών
    -  ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής
    -  η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν σπουδαστές
    -  η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα, εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος
    -  η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε σπουδαστές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

Κωδικοί:

Institutional Erasmus Code G THESSAL02
Erasmus Charter Number 235737-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE