ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

 

Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
E r a s m u s

 
Ο ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS

Η ιδιότητα του «Φοιτητή Erasmus» δίδεται στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας Erasmus και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το πανεπιστήμιό τους, προκειμένου να διεξάγουν στο εξωτερικό, περίοδο Erasmus, είτε με σκοπό τις σπουδές σε επιλέξιμο πανεπιστήμιο εταίρο, είτε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις ή άλλο κατάλληλο οργανισμό για πρακτική άσκηση. Για τη διεξαγωγή κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, απαιτείται και τα δύο πανεπιστήμια να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, ο οποίος χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, το πανεπιστήμιο προέλευσης πρέπει να διαθέτει διευρυμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ο οποίος περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση). 

Κατεβάστε το Χάρτη Erasmus

Κατεβάστε τη Δήλωση Πολιτικής Erasmus

 

Ο Χάρτης Φοιτητή Erasmus υπογραμμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αλλά και σας πληροφορεί για το τι μπορείτε να περιμένετε από το Ίδρυμα προέλευσης και το Ίδρυμα υποδοχής σε κάθε βήμα της κινητικότητάς σας.

 


*Με τον όρο "Πανεπιστήμιο" νοείται οποιοδήποτε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την ισχύουσα πρακτική, χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τρίτου κύκλου ή στο οποίο παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση τρίτου κύκλου.